Vlieland Vuurtorenloop 10 km - 57,29 - 9e plaats M60 (2024)

De groepsfoto

We zijn met 33 clubgenoten eenlang weekend op Vlieland met als hoogtepunt de deelname aan de Vuurtorenloopmet afstanden van 5, 10 en 21.1 km. De route gaat door de duinen, bos en overhet strand. De klim naar de vuurtoren zit zelfs 2 keer in de halve marathon.

Raceday: 8:30 uur ontbijten wemet z’n allen, niet iedereen is even fit, maar iedereen heeft een doel voordeze dag. Van een pr tot overleven en van finishen of begeleiden tot foto’smaken, maar genieten gaat iedereen. Tijdens het ontbijt wordt er flink gestapeld,de vezels, koolhydraten en suikers gaan er in als koek en het vocht wordt ookop peil gehouden. Eindelijk gaan we dan wandelend op pad naar de startlocatiebij de sporthal. Een warming-up is niet nodig want het hele weekend is er volopgewandeld, de stappentellers komen al over de 30.000 per dag. Nadat we destartnummers opgehaald hebben is het tijd voor Dirk die spontaan het podiumpakt en iedereen welkom heet namens AVA’70. Even later wordt de groepsfotogemaakt, maar deze moet nog eens over omdat Ingrid er niet is. Dan naar buitenwaar we opvallen als een gele vlek in het startveld, nog een laatste selfie enelkaar succes wensen.

We gaan van start op de 21,1km en de deelnemers van de andere afstanden staan ons luidkeels aan temoedigen. We slaan het eerste schelpenpad in en het is lopen in kolonne, totopeens iedereen stilstaat, voor een plasje water. Tja het is dus geen trailrun,maar hier kon ik mooi wat langzamere lopers passeren. Even later komen we bijde brouwerij waar we de vorige dag al het één en ander hebben geproeft, linksafnaar boven, over de duin en het strand op. In tegenstelling tot de vorige dagenviel de wind mee, was het droog en scheen de zon, dus korte broek en t-shirt isgenoeg. Het strand viel mee, een beetje het hardere zand opzoeken en wat stenenvermijden. Wat een geweldig stuk is dit, zo langs de zee met een zonnetjeerbij. Daarna draaiden we langs de haven en lopen we de Dorpsstraat door, waarwe dit weekend al diverse keren door zijn gekomen.

De eerste drankpost staat bij5 km, even snel een slokje water en weer door. We komen dan langs onze groeps-accommodatie en gaan op weg naar de vuurtoren. We hebben een groepje gevormdmet Peter, Ingrid en Henk. Op de steile klim naar de vuurtoren wordt het eersteverschil al gemaakt en in de afdaling raken we Peter al kwijt, die is niet tehouden. Ik zelf moet al mijn best doen om bij de andere te blijven en besluiteen paar kilometer verder om mijn eigen tempo te gaan lopen om zo zeker te zijndat ik het ga halen. Ik heb een slechte voorbereiding gehad met weinigkilometers en al maanden geen 20 km gelopen. Maar het weer was geweldig en hetparcours door de duinen prachtig. Mooie vergezichten met een slingerend velddeelnemers, die je kilometers in de verte kunt zien. De gele stipjes zijnwaarschijnlijk de overige AVA ’70 deelnemers.

Bij de 10 km drankpost drinkik weer even een slokje water. We draaien de harde weg op, dat is eentegenvaller, ik loop liever onverhard. Bij de 12 km beginnen mijn sokken mijnvoorvoeten een beetje gevoelloos te maken dus even stoppen en de schoenen opnieuwaandoen, een gelletje nemen en weer verder. Bij de 15 km weer een slokje wateren daar kan ik mooi aansluiten bij een groepje. Op naar de vuurtoren, zo langshet water in de zon en wat heerlijk om zo te lopen. Het groepje gaat me toch telangzaam en ik ga maar weer alleen op pad. Bij de 18 km begint de klim naar devuurtoren, hier moet ik even wandelen totdat ik Lienke zie staan die mij filmt,dus hup weer het tempo oppakken naar boven. In de afdaling nog een paardeelnemers inhalen en komt de visboer in zicht die we op de zaterdag al eenweekomzet bezorgd hebben. Nu moeten we nog een lus maken en door het bos op wegnaar de finish.

Die laatste kilometers gaanzwaar, maar ik kan nog een redelijk tempo aanhouden, de laatste afslag en hetgeluid van de speaker en publiek hoor je al goed. Lienke is al snel op de fietsnaar de finish gesneld om mij nog te fotograferen. Onder luid gejuich word ikbinnengehaald. Wat een genieten, het koste wel moeite maar toch volbracht.Denise is 3e geworden bij de dames op de 10 km, dus wachten we met een grotegroep op de prijsuitreiking, ook daar lieten we ons luidkeels horen. Toen werdhet tijd om naar ons huis te wandelen om te douchen en van een biertje te gaangenieten op het terras of voor de tv wielrennen kijken. Iedereen is tevredenmet het behaalde resultaat en de medaille. De helft van de groep gaat helaas nuterug naar huis, vanwege werk of andere reden, dus bleven we achter met 17personen.

Maar het einde van het actieveweekend is nog niet in zicht want we gaan wandelend weer naar de Bolder, naarons vaste restaurant op de camping voor de daghap. Vandaag staat er nasi op hetmenu, dat gaat er best in, met een lekker biertje erbij. Als toetje nog eenmagnum om de calorieën weer aan te vullen. Daarna weer wandelend eenalternatieve route terug naar het huis. Een paar mensen wilden nog eenfotosessie op het strand doen met de ondergaande zon, maar de meerderheid kiestvoor de koffie. Daarna gezellig na borrelen tot al het bier en de wijn op is.Na een geweldig mooie dag liggen we redelijk op tijd in bed met een vermoeidmaar voldaan gevoel.

Rik Delsing

Zelf loop ik vandaag, samenmet Siep van Schepen, Peter Ligterink, Romy van Rijs en Dirk Vreman de 10kilometer. Na een mooi rondje kom ik samen met Siep in 57.29 minuten over definish. Peter en Romy klokken iets eerder, Dirk iets later.

Vlieland Vuurtorenloop 10 km - 57,29 - 9e plaats M60 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5506

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.